[cat] [cast]

nov 04 2013

Aspectes rellevants de la Llei d’Emprenedors (III): altres mesures

La resta de mesures rellevants de l’apartat de recolzament a la iniciativa emprenedora de la Llei 13/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, són les que segueixen:

Acords extrajudicials de pagaments

-       Previsió de mecanisme de negociació extrajudicial per a casos d’insolvència empresarial –tant persones físiques com jurídiques.

-       El deutor sol·licita el nomenament d’un mediador concursa i, si no hi ha acord o aquest s’incompleix, esdevé un procediment de trànsit vers el concurs

Educació en emprenedoria

-       Foment de la cultura emprenedora al sistema educatiu

-       Creació de la “miniempresa” o “empresa d’estudiants”, amb obligacions tributàries i comptables, que podrà realitzar transaccions econòmiques i monetàries, emetre factures i obrir comptes bancaris

Inici de l’activitat emprenedora

-       Creació de punts d’atenció a l’emprenedor, per a agilitzar la creació d’empreses i unificar les múltiples finestretes existents

-       Els punts d’atenció empraran el sistema CIRCE i DUE (Document Únic Electrònic)

Accediu al resum en pdf aquí:

Altres mesures rellevants

oct 31 2013

Aspectes rellevants de la Llei d’Emprenedors (II): la Societat Limitada de formació successiva (SLDS)

La Societat Limitada de formació successiva (SLDS)

-       Nova figura social: sense capital mínim, amb règim idèntic a les SL excepte en certes obligacions davant tercers

-       Fins que assolesqui el capital social mínim (3.000€), la societat restarà sotmesa a una sèrie d’obligacions particulars:

 • Dotació a reserva legal d’almenys el 20% del benefici de l’exercici, sense límit de quantitat
 • Prohibició de distribució de dividends fins que el Patrimoni Net assolesqui el capital mínim (no podent ser inferior al 60% d’aquest darrer)
 • Límits a les retribucions de socis i administradors: no podran excedir del 20% del Patrimoni Net de l’exercici, sens perjudici de les retribucions que els pertoquin per la condició de treballador per compte d’altri de la societat o per prestació de serveis professionals
 • Responsabilitat solidària de socis i administradors, pel que fa al desemborsament del capital mínim, en cas de liquidació, si el patrimoni és insuficient

-       No cal acreditar la realitat de les aportacions dineràries dels socis en la constitució: els fundadors i els adquirents de participacions constituents en responen solidàriament, davant la societat i davant tercers

-       Els Estatuts Socials han de contenir expressament la subjecció de la societat al règim específic d’SLDS

Accediu al resum en pdf a l’enllaç següent:

Societat Limitada de formació successiva

oct 29 2013

Aspectes rellevants de la Llei d’Emprenedors (I): l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada

Degut a la significació d’alguns dels aspectes de la Llei 14/23, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i a la seva internacionalització, AELIB anirà posant al servei dels socis i emprenedors una sèrie de documents-resum sobre les principals mesures derivades d’aquesta norma.

L’emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL)

-       L’emprenedor persona física podrà limitar la seva responsabilitat pels deutes originats per la seva activitat assumint la condició de “Emprenedor de Responsabilitat Limitada”

-       El seu habitatge es beneficiarà de la limitació de responsabilitat mentre no superi el valor de 300.000€

-       No se’n beneficiarà respecte als deutes de dret públic

-       No val pels deutes contrets amb anterioritat a l’accés a la condició d’ERL

-       Les condicions d’accés a la limitació de la responsabilitat són:

 • Inscripció al Registre Mercantil (40€) i al Registre de la Propietat (24€), per mitjà d’acta notarial o similar
 • Fer constar a tota la documentació la condició de “Emprenedor de Responsabilitat Limitada”, o ERL
 • Formular i dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil, de conformitat amb les normes de les SLUs.
 • Si aquests no es presenten, es perd la limitació de responsabilitat fins al moment de la presentació

-       Reglamentàriament es desenvoluparan models per als empresaris que tributin en el Règim d’Estimació Objectiva de l’IRPF

Podeu accedir al resum en pdf a l’enllaç següent:

Emprenedor de Responsabilitat Limitada

nov 19 2012

AIM Consultores SLL, consultoria de qualitat a Menorca

Una nova societat laboral ha començat la seva singladura a Menorca. AIM Consultores SLL ha nascut de la vocació emprenedora de tres joves professionals maonesos que, per mitjà de la capitalització de la prestació d’atur, han endegat un projecte de consultoria especialitzada amb un ventall de serveis susceptible de consolidar-se en el mercat a curt i mitjà termini.

L’activitat d’AIM Consultores SLL està orientada a la gestió integral d’empreses, a les quals ofereixen els serveis de direcció financera, comptable, fiscal, laboral, informàtica i de  telecomunicacions, de publicitat i qualitat. Uns serveis que són prestats “a domicili”: els realitzen dins la propia empresa en funció de les seves necessitats, tant de forma continuada com per projectes puntuals.

D’aquesta manera, els clients gaudeixen d’un control de gestió professional i especialitzat, extrem que sovint és un dels punts febles de la petita i microempresa, permetent que aquestes optimitzin qualssecol de les seves àrees de gestió.

Els trobareu al carrer de Capifort, número 6 (local 6, primera planta) del Polígon Industrial de Maó, i al telèfon 871 57 00 75.

Per a més informació, podeu accedir al seu lloc web  aquí: www.aimconsultores.es

jun 22 2012

IB3 es fa ressò del projecte “Cream empresa a l’escola”

El projecte “Cream empresa a l’escola”, impulsat per AELIB, i consistent en l’apropament a les escoles d’educació infantil i primària de l’esperit emprenedor en el marc de les empreses d’economia social, ha estat notícia a IB3.

Per mitjà del projecte, els nins han desenvolupat activitats consistents en la creació, l’organització i l’exercici de funcions bàsiques de societats laborals, essent-ne alhora treballadors i empresaris. L’ametlla mallorquina n’ha estat la protagonista, per mitjà de l’empresa fictícia Ametlàndia SLL.

L’acte de cloenda, al CEIP Ses Quarterades, de Calvià, on s’ha desenvolupat el projecte amb caràcter pioner, va comptar amb la participació Lydia Pérez, Presidenta d’AELIB; Cristina Canet, gerent, i César Nuño Pacheco, director general de Comerç i Empresa del Govern de les Illes Balears.

Podeu visualitzar la notícia aparescuda a IB3 a l’enllaç següent.


abr 20 2012

Publicada la Llei de l’Emprenedor

El Butlletí Oficial de la comunitat autònoma publicava aquest dissabte la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa.

Els objectius bàsics del text legal són els següents:

 1. Promoure la creació i la consolidació d’empreses en base a  mesures de diferenciació per crear i millorar la competitivitat i la productivitat del teixit empresarial
 2. Sensibilitzar i promoure la creació i consolidació empresarial des de l’escola fins a la universitat
 3. Crear instruments a favor de la simplificació administrativa
 4. Millorar l’accés al finançament tradicional i no tradicional i alhora pal·liar els problemes econòmics conjunturals provocats per la situació econòmica actual.

Podeu accedir al text pitjant sobre aquest enllaç:

Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa

mar 15 2012

Impuls a la mediació com a solució a l’excés de litigiositat judicial

El BOE publicava el 6 de març el contingut del reial decret llei que impulsa, en el marc de les competències que té l’Estat en matèria de legislació mercantil, processal i civil, el recurs a la mediació com a forma per a solucionar conflictes en l’àmbit mercantil i civil, tot reduint els costs de tramitació, dineraris i de temps dels litigis.

Posam a la vostra disposició un resum dels principals aspectes de la modificació normativa, així com el contingut complert de reial decret llei per si és del vostre interès.

Resum de les principals modificacions en matèria de mediació

Reial decret llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers civils i mercantils

mar 05 2012

AELIB apropa les societats laborals a l’escola

Apropar la cultura emprenedora als infants i fer-ho des d’un model d’economia social, que impliqui la doble responsabilitat del treball i de la gestió de l’empresa. Vet aquí el repte –immens, no cal dir-ho- que es planteja el projecte “Cream una empresa a la meva escola”.

Desenvolupat per AELIB conjuntament amb l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià, i amb el suport del Servei d’Innovació Educativa i la direcció general de Comerç i Empresa del Govern, “pretén que els alumnes desenvolupin actituds emprenedores i adquireixin hàbits i conductes autònomes mitjançant la pràctica de la creació i la gestió d’una societat laboral al centre”, recull el Diario de Mallorca a través de la separata Diari de l’Escola.

Encara en fase de pilotatge al col·legi de Ses Quarterades (Calvià), des d’AELIB es preveu ampliar l’execució del projecte a diversos centres educatius de les Illes Balears.

Enllaços:

Ametlàndia” crea emprenedors (Diari de l’Escola)

Bloc electrònic del projecte “Ametlàndia” del CP Ses Quarterades (Calvià)

feb 28 2012

Resum comparatiu de la reforma laboral

A efectes de conèixer el detall i poder comparar els efectes de cadascuna de les modificacions que afecten l’Estatut dels Treballadors i altres disposicions legals, posam a disposició dels nostres associats un quadre-resum que compara la situació actual amb l’anterior a la reforma laboral i la realitat anterior a 2010.

Quadre-resum reforma laboral

feb 14 2012

Principals aspectes de la reforma del mercat laboral (Reial decret Llei 10/2012, de 10 de febrer)

Posam a la vostra disposició un document-resum dels principals aspectes de reforma del mercat laboral abordats al reial decret llei 10/2012, de 12 de febrer, que va ser publicat al BOE de dia 11 de febrer.

La reforma modifica aspectes com les indemnitzacions per acomiadament i els contractes per a la formació i l’aprenentatge, crea el nou contracte de recolzament dels emprenedors i reforma la negociació col·lectiva, prioritzant els contractes d’empresa.

Accediu a la informació detallada per mitjà dels enllaços següents:

Document resum de la reforma del mercat laboral

Reial Decret Llei 10/2012, de 10 de febrer, de reforma del mercat laboral

SITHEX, Consultoria informàtica S.L.L. SITHEX, Consultoria informàtica S.L.L.